fbpx

Projekt

„Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE“

Miesto realizácie projektu:

Novozámocká cesta 182, 947 01 Hurbanovo

Názov projektu:

Technologická inovácia výroby spoločnosti KENZEL s.r.o.

Stručný opis projektu:

Cieľom projektu je inovácia výrobného procesu v aspekte zvýšenia konkurencieshopnosti, kvality a množstva produkcie a odbúranie externých dodávok posilnením vlastnej výroby.

Špecifické ciele:

  • Modernizácia strojno-technického vybavenia s cieľom zvýšenia kvality a množstva produkcie.
  • Rast konkurencieschopnosti podniku produkovaním kvalitatívne lepších výrobkov vďaka obstarávanej technológii.
  • Odbúranie časti externých dodávok obstaraním potrebného technologického vybavenia.
  • Rast tržieb spoločnosti prostredníctvom zvýšenia produkcie.
  • Rozšírenie počtu pracovných miest vďaka rastu produkcie a zlepšenie spoločnosti na trhu.

 

Východiskový stav: Spoločnosť KENZEL s.r.o. so sídlom v Hurbanove vznikla v roku 2001. Od počiatku sa venuje výrobe bicyklov pod značkou KENZEL, t.j. výrobe bicyklových komponentov a montáži bicyklov. Tie distribuuje okrem Slovenska do 14 Európskych krajín. Technológia produkcie bicyklových ráfikov bola obstarávaná koncom 90-tych rokov ako nová. Dlhodobým používaním, ako aj vekom sa už na technológii prejavujú známky morálnej a fyzickej opotrebovanosti. Spoločnosť taktiež nedisponuje nitovacím spojom, ktorý by prispel k zvýšeniu pevnosti kolies. Z hľadiska zníženia množstva subdodávok má najväčší potenciál začatie vlastnej výroby nálepiek na bicykle. Odstránenie identifikovaných disparít mal za následok rozvoj konkurencieschopnosti podniku a rozvoj podnikania.

Stav po realizácii projektu:

Vďaka podpore z EÚ boli obstarané nové technológie do výroby komponentov na bicykle. Jedná sa o nové stroje zaradené do výroby ráfikov a tlačový a rezací stroj pre výrobu nálepiek a štítkov. Nové stroje na výrobu ráfikov sú poloautomatické hydraulické s presným rezaním, spájaním, vŕtaním dier a vtláčaním nitov do vyvŕtaných dier v ráfikoch. Zabezpečila sa tým výroba bicyklových ráfikov najvyššej kvality. Tlačiarenský stroj a rezací ploter predstavujú rozšírenie vlastnej výroby o prvky, ktoré sú súčasťou označenia bicyklov. Nová technológia umožnila pružnejšie plniť zákazky a lepšie reagovať na zmeny na trhu. Realizáciou projektu sa zároveň prispelo k zvýšeniu objemu a predovšetkým kvality doteraz vyrábanej produkcie, čo je nosným a primárnym programom spoločnosti. Úspešnou realizáciou projektu sa dosiahlo udržanie existujúcich pracovných miest, pričom spoločnosť po obstaraní novej technológie a vďaka predpokladanému rastu produkcie rozšírila počet zamestnancov.

Názov a sídlo prijímateľa:

KENZEL s.r.o., Novozámocká cesta 182, 947 01 Hurbanovo

Dátum začatia realizácie projektu:

10.09.2014

Dátum skončenie realizácie projektu:

31.07.2015

Logo operačného programu:

Názov riadiaceho orgánu:

Ministerstvo hospodárstva SR v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra

Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu:

www.economy.gov.sk   www.opkahr.sk   www.siea.gov.sk

Výška poskytnutého príspevku:

77 726,40 €

kenzel logo biele